Menu

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 roku - Powołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

 

 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 27 maja 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu PKP CARGO na okres wspólnej VII kadencji:

 

1. Pana Czesława Warsewicza – na stanowisko Prezesa Zarządu
2. Pana Leszka Borowca – na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych
3. Pana Grzegorza Fingasa – na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych
4. Pana Witolda Bawora – na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych
5. Pana Zenona Kozendrę – na stanowisko Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników

 

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 21 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr 1805/VI/2019.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:

 

1. Pan Czesław Warsewicz
2. Pan Leszek Borowiec
3. Pan Grzegorz Fingas
4. Pan Witold Bawor
5. Pan Zenon Kozendra

 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się