Menu

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 27 maja 2019 roku - Powołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

 

 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 27 maja 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu PKP CARGO na okres wspólnej VII kadencji:

 

1. Pana Czesława Warsewicza – na stanowisko Prezesa Zarządu
2. Pana Leszka Borowca – na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych
3. Pana Grzegorza Fingasa – na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych
4. Pana Witolda Bawora – na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych
5. Pana Zenona Kozendrę – na stanowisko Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników

 

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 21 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr 1805/VI/2019.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami:

 

1. Pan Czesław Warsewicz
2. Pan Leszek Borowiec
3. Pan Grzegorz Fingas
4. Pan Witold Bawor
5. Pan Zenon Kozendra

 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się