Menu

Raport bieżący nr 22/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku- Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki  - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A  -  zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego  na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności.


Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku, przewidującego w swoim porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.


Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pana Michała Wnorowskiego, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz oświadczenie o niezależności kandydata. Ww. dokumenty Spółka publikuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się