Menu

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku - Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2021 r. (godz. 18:12)

MENU

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Jednostka dominująca”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r.:

 

- Przychody z tytułu umów z klientami: 2 046,0 mln zł;

- EBITDA: 226,8 mln zł;

- EBIT: -128,3 mln zł;

- wynik netto: -130,0 mln zł;

- masa towarowa: 48,6 mln ton.

 

Kluczowymi wskaźnikami wypełnienia umów kredytowych zawartych przez Grupę są: wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Zgodnie z zapisami większości umów zawartych przez Grupę weryfikacja wypełnienia warunków umów kredytowych następuje na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku trzech umów weryfikacja wyżej wymienionych wskaźników następuje również w okresach półrocznych.

Przed dniem bilansowym tj. 30 czerwca 2021 r. Jednostka dominująca uzyskała od kredytodawcy zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogu dotyczącego utrzymania wskaźników zadłużenia netto/EBITDA wyliczanych w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe na poziomie nieprzekraczającym 3,0. Zwolnienie to zostało uwarunkowane utrzymaniem wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO na 30 czerwca 2021 r. na poziomie nie wyższym niż 3,5. Powyższy warunek został spełniony na dzień 30 czerwca 2021 r. i tym samym nie istniała konieczność przeklasyfikowania zobowiązań z tytułu kredytów z części długoterminowej do krótkoterminowej.

 

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu, Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 20 sierpnia 2021 r.

 

 

Podstawa prawna:

art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się