Menu

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku - Rejestracja zmiany w Statucie PKP CARGO S.A. (godz. 17:00)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku, niniejszym informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, powzięła informację o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A., które odbyło się 28 czerwca 2021 r.

 

Zmiana ta została przyjęta uchwałą nr 27/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Przedmiotem zmiany była treść § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu, który otrzymał brzmienie:

 

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”.

 

Zgodnie z powziętą informacją, ww. wpis został dokonany z datą 16 lipca 2021 r.

 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 lipca 2021 r. w drodze uchwały, przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający zmianę dokonaną na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu PKP CARGO S.A.

 

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się