Menu

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r., wraz z wynikami głosowań.

 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte przez ZWZ.

 

Podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757)

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się