Menu

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku - Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.06.2021 r.

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („ZWZ”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza – Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP S.A.”) - na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad ZWZ.

 

W związku z wnioskiem akcjonariusza do porządku obrad ZWZ dodano następujący punkt:

 

„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.”

 

W następstwie powyższego zmianie uległa numeracja dotychczasowych punktów 17 i 18 porządku obrad ZWZ, które oznaczone zostają jako punkty odpowiednio 18 i 19.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad ZWZ.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o wystąpieniu do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wnioskiem dot. zaopiniowania przedmiotowej zmiany.

 

Żądanie PKP S.A. wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem oraz nowy porządek obrad ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się