Menu

Raport bieżący nr 12/2023 - Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały (08:03)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 r. („NWZ”) następującego punktu:

 

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu”.

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad NWZ.

 

Żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały oraz treść zmienionego porządku obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się