Menu

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku - Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2020 r.

MENU

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2020 r. z dnia 3 czerwca 2020 r. w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r., Zarząd PKP CARGO S.A. niniejszym informuje o wprowadzeniu, w formie autopoprawki, zmiany do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” został skorygowany wyłącznie w związku z omyłką pisarską w zakresie przywołanej w preambule projektu uchwały ustawy, t.j.:

Było:
„Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:”

Jest:

„Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:”.

Dalsza treść projektu uchwały oraz jej załącznik pozostają bez zmian.

Jako załącznik do niniejszego raportu przekazujemy pełną treść poprawionego projektu uchwały oraz formularz do głosowania uwzględniający autopoprawkę.

Podstawa prawna:
§ 19 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Polityce cookies

zgadzam się