Menu

Raport bieżący nr 23/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte (godz. 15:49)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 r., wraz z wynikami głosowań.


Ponadto w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez ZWZ.


Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757)

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się