Menu

Raport Bieżący Nr 22/2023 z dnia 9 czerwca 2023 - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wprowadzone na żądanie akcjonariuszy wraz z projektami uchwał (godz. 15:12)

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., informuje o otrzymaniu od akcjonariuszy Spółki:


- Polskich Kolei Państwowych S.A. - na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) - żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. („ZWZ”) punktu w brzmieniu:

„Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP Cargo S.A.”


– Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na podstawie art. 401 § 1 KSH - żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 KSH Zarząd Spółki informuje o dokonanej zmianach w porządku obrad ZWZ, polegających na dodaniu nowych punktów 15 i 16 porządku obrad. Dotychczasowe punkty 15 i 16 zostają oznaczone odpowiednio jako punkty 17 i 18.


W związku z wprowadzonymi zmianami uzupełniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pisma akcjonariuszy zawierające żądania o rozszerzenie porządku obrad ZWZ Spółki wraz z uzasadnieniami oraz treści zgłoszonych przez akcjonariuszy projektów uchwał.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się