Menu

Raport Bieżący nr 20/2023 z dnia 2 czerwca 2023 - Oddalenie wniosku o zmianę Statutu Spółki - uzupełnienie

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku uzupełnia informację o datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło zmianę w Statucie Spółki wraz z numerem uchwały.

 

Oddalony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek w zakresie rejestracji zmiany §23 Statutu Spółki polegającej na dodaniu ust. 4, dotyczył uchwały nr 10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany Statutu.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

par. 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się