Menu

Raport Bieżący nr 18/2023 z dnia 1 czerwca 2023 - Rejestracja zmiany Statutu Spółki

MENU

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. _"Spółka"_ informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o dokonaniu w dniu 01 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 10/2023, 14/2023, 15/2023 oraz 16/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian Statutu.

Zmiany polegały na:

I. W § 23 Statutu PKP CARGO S.A. dodano ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

II. § 29 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"2."Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku."

otrzymuje brzmienie:

"2."Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." oznacza obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. na mocy uchwały Rady GPW w Warszawie S.A.".

III. § 29 pkt 14 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"14. "Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym" oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym _Dz.U. z 2016 r. poz. 2259_."

otrzymuje brzmienie:

"14. "Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym" oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym _Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn.zm._."

IV. § 14 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy lata."

otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu."

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się