Menu

Informacja dot. rotacji firmy audytorskiej

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej rotacji firmy audytorskiej

PKP CARGO S.A. jest jednostką zainteresowania publicznego zdefiniowaną w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym, w PKP CARGO S.A. przyjęta została „Polityka świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską przeprowadzająca badanie PKP CARGO S.A., podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka jego sieci” oraz „Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO”.

 

W dokumencie „Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej…” zawarty jest zapis odnoszący się do reguły rotacji firmy audytorskiej:

 

„Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych za poszczególne lata obrotowe przeprowadzanych przez tą samą firmę audytorską lub spółkę powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat. Ponowny wybór tego samego biegłego rewidenta może nastąpić po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.”

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się