Menu

Komitety

MENU
Komitet audytu
Komitet ds. nominacji
Komitet ds. strategii

Komitet Audytu PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.
W jego skład wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.

Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.

 

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
• nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym
• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
• monitorowanie należności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki

 

Aktualny skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

 

• Izabela Wojtyczka- Członek Komitetu

• Michał Wnorowski - Członek Komitetu

• Jarosław Ślepaczuk - Członek Komitetu

Komitet ds. Nominacji powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.
W skład Komitetu wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.

Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.


Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania Członków Zarządu Spółki, a także definiuje cele strategiczne Spółki realizowane przez Zarząd (cele MBO), ocenia system zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce, oraz opiniuje i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dot. wynagradzania pracowników Spółki, w tym szczególności Członków Zarządu Spółki i kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

 

Aktualny skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.: 

 

• Izabela Wojtyczka – Przewodnicząca Komitetu

• Paweł Sosnowski – Członek Komitetu

• Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu

 

 

Komitet ds. Strategii PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. W jego skład wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej.
Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.
Do zadań Komitetu ds. Strategii należy w szczególności:

• monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
• monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
• ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
• przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
• opiniowanie kluczowych transakcji i kontraktów przedkładanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.


Aktualny skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

• Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu

• Michał Wnorowski – Członek Komitetu

• Henryk Grymel– Członek Komitetu

• Tomasz Pietrek – Członek Komitetu

• Andrzej Leszczyński – Członek Komitetu

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się