Platforma zakupowa

789.24 Francja (87) –stacja: Thionville 191007/ AMD Yutz EP1 28001